fbpx
X

News & Publications

October 3, 2022

پیام اتحاد از نایاک

Click Here for English

ما از افراد بسیاری در جامعه خود شنیده‌ایم که نگران حملات تخریبی و درگیری‌های داخلی هستند که در چند روز اخیر درون جامعه ایرانی ساکن خارج از کشور افزایش یافته است. اکنون زمان تفرقه نیست، زمان اتحاد است

ما که در خارج از ایران ساکن هستیم و از این امتیاز بزرگ برخورداریم که می‌توانیم نظرات سیاسی خود را آزادانه ابراز کنیم و از فراخوان‌های آزادی بدون ترس از خشونت حمایت کنیم – چیزی که ایرانی‌هایی که شجاعانه در خیابان‌های ایران تظاهرات می‌کنند از آن برخوردار نیستند. ما مسئولیت داریم که از این امتیاز برای تقویت صدای ایرانیان و حمایت از آرمان آنها استفاده کنیم، نه اینکه از آرمان آنها برای حل و فصل اختلافات سیاسی و حزبی در خارج از کشور سوءاستفاده کنیم. نایاک به این حملات تخریبی پاسخ نخواهد داد و در این گونه رفتارهایی كه آثار سوء آن متوجه جامعه خودمان می‌شود مشارکت نخواهد کرد. ما بر روی کار اصلی متمرکز خواهیم ماند: حمایت از مردم ایران در مبارزه آنها برای دموکراسی. ما امیدواریم که دیگرانی که دارای پلتفرم هستند، به جای دامن زدن به اختلافات، راه‌هایی برای ایجاد وحدت پیدا کنند

نظریه نایاک برای ایجاد تغییر – که همواره به داوطلبان خود یادآوری می کنیم – این است که قدرت از جامعه سازمان‌یافته می‌آید. ایرانیان داخل و خارج از کشور برای موفقیت در حال حاضر به قدرت نیاز دارند. همه ما که حامی «زن، زندگی و آزادی» هستیم، باید با یک صدا صحبت کنیم، نه اینکه صدا و انرژی خود را علیه یکدیگر صرف کنیم تا بتوانیم به بهترین نحو به مردم ایران کمک کنیم

در همبستگی با مردم

جمال عبدى

Back to top